Privacybeleid

 

Stichting Oosthonk, gevestigd aan

Meeslaan 2a
4005 VR TIEL

en Stichtng Oosthonk Sportief, gevestigd aan

Plataanstraat 9

4005 CV TIEL

zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Oosthonk:

Meeslaan 2a
4005 VR TIEL

Stichting Oosthonk Sportief:

Plataanstraat 9

4005 CV TIEL

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Oosthonk en Stichting Oosthonk Sportief.

Hij/zij is te bereiken via secretaris@oosthonktiel.nl voor Stichting Oostonk en sportief@oosthonktiel.nl voor Stiching Oosthonk Sportief

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Oosthonk en Stichting Oosthonk Sportief verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oosthonktiel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Oosthonk en/of Stichting Oosthonk Sportief verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Oosthonk en Stichting Oosthonk Sportief nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Oosthonk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Oosthonk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Stichting Oosthonk Tiel

NAW gegevens> Bewaartermijn:Tot na beëindiging stichting
e-mail adres > Bewaartermijn: Tot na beëindiging stichting

Stichting Oosthonk Sportief

NAW gegevens> Bewaartermijn:Tot na beëindiging stichting
e-mail adres > Bewaartermijn: Tot na beëindiging stichting

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Oosthonk en Stichting Oosthonk Sportief verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Oosthonk en Stichting Oosthonk Sportief gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretaris@oosthonktiel.nl of sportief@oosthonktiel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Oosthonk en/of Stichting Oosthonk Sportief zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Stichting Oosthonk en Stichting Oosthonk Sportief willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Oosthonk en Stichting Oosthonk Sportief nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@oosthonktiel.nl